Tank on EmptyTank on Empty
 

Stats for the Kia Sportage

Data points23
Average distance 40.52 miles
Max distance99 miles
Min distance7 miles
St. Dev.17.08
Histogram for Kia Sportage