Tank on EmptyTank on Empty
 

Stats for the Volvo V90 XC70

Data points13
Average distance 27.54 miles
Max distance40 miles
Min distance5 miles
St. Dev.10.22
Histogram for Volvo V90 XC70