Tank on EmptyTank on Empty
 

Stats for the Kia Rondo

Data points6
Average distance 31.00 miles
Max distance48 miles
Min distance12 miles
St. Dev.11.24
Histogram for Kia Rondo