Tank on EmptyTank on Empty
 

Stats for the Kia Rondo

Data points5
Average distance 32.00 miles
Max distance48 miles
Min distance12 miles
St. Dev.12.07
Histogram for Kia Rondo