Tank on EmptyTank on Empty
 

Stats for the Subaru Impreza

Data points68
Average distance 43.26 miles
Max distance99 miles
Min distance2 miles
St. Dev.22.19

Stories About the Subaru Impreza

  1. Wrx Highway Cruise
  2. 07 Impreza Limps Through Tunnel, Down Hill To Gas.
  3. 2002 Wrx
  4. Subaru Impreza Hx20S 1996
  5. 400.5 Miles On A Tank